ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της SEITANIDIS SECURITY (υπηρεσίες φύλαξης – ασφαλείας) είναι να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες/ λειτουργία της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της.

Η SEITANIDIS SECURITY δεσμεύεται να:

 • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις,
 • Προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τα υλικά και τον εξοπλισμό,
 • Εντοπίζει τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της και να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση,
 • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας,
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης,
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών,
 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών αλλά και ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

H Ανώτατη Διοίκηση της SEITANIDIS SECURITY ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε:

 • Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα,
 • Να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλης της εταιρίας για τις απαιτήσεις των πελατών.

Στη φιλοσοφία της SEITANIDIS SECURITY περιλαμβάνεται η καθιέρωση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, οι οποίοι ελέγχονται κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ και ανασκοπούνται μαζί με την πολιτική ποιότητας ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, τη δυνατότητα προσαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της εταιρίας και την υποστήριξη του στρατηγικού προσανατολισμού της.

Η πολιτική της SEITANIDIS SECURITY είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.