ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η διοίκηση και το προσωπικό της SEITANIDIS SECURITY αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος ανέπτυξε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Στόχος της SEITANIDIS SECURITY είναι η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει (υπηρεσίες φύλαξης – ασφαλείας) να συνδυάζεται με περιβαλλοντικά ωφέλιμες δράσεις.

Η SEITANIDIS SECURITY δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, για πρόληψη της ρύπανσης και για συμμόρφωση στις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πλευρές.

Η SEITANIDIS SECURITY στοχεύει στην:

  • Πραγματοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και την μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων,
  • Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα,
  • Διατήρηση του χαμηλού επιπέδου εκπομπής θορύβου,
  • Προστασία του υπεδάφους από εισχώρηση υγρών αποβλήτων,
  • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλους των περιοχών δραστηριοποίησής της,
  • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των πελατών και των προμηθευτών για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η εταιρία με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους,
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρίας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι παραπάνω στόχοι της πολιτικής της SEITANIDIS SECURITY επιτυγχάνονται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων περιβαλλοντικών στόχων, τον τακτικό έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τον έλεγχο της απόδοσης των παρεμβάσεων, την αξιολόγηση στη συμμόρφωση των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων, την επιθεώρηση της απόδοσης του εφαρμοζόμενου συστήματος και την επανεξέταση των στόχων του με σκοπό την αναβάθμισή τους.